Skip to content

Lựa Trái Cây

2012 July 19
tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
by admin

- Bạn sẽ chọn 1 loại trái cây mà bạn yêu thích.
- Sau đó chọn tốc độ quay cho máy xay sinh tố trái cây.
- Nếu máy xay sinh tố dừng đúng loại trái cây mà bạn chọn, bạn sẽ là người chiến thắng.

Hãy thử độ may mắn với Lựa Trái Cây nhé

Tải về điện thoại

http://xtgem.vn/wp-content/uploads/2012/06/icon_down1.gifLua-Trai-Cay

http://xtgem.vn/wp-content/uploads/2012/06/icon_down1.gifTải về đt

">downTải về

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS