Skip to content

Siêu người máy

2012 August 14

Giới thiệu:
Số phận đã sắp xếp họ-những siêu nhân phải cứu hành tinh, con người trên trái đất.
Với Boss Fight hoặc Leader Beast: bạn hãy sử dụng phím (7) để mở khả năng Monster.

Tuy nhiên trong Siêu người máybạn có thể sử dụng chiến thuật để chống Life Bar của các đối thủ của bạn và tiết kiệm năng lượng trong game Siêu người máy. Đừng quên quản lý khả năng đặc biệt của bạn trong một chức năng tương ứng hệ thống Menu: Switch Role trong khi chơi. Khi thời gian bắt đầu, bạn sẽ có thể chơi 6 Anh hùng một lúc.

hãy cùng những Siêu người máy đi giải cứu thế giới nào
Download:
Tải về máy 240×320

http://xtgem.vn/wp-content/uploads/2012/06/icon_down1.gifTải về đt

">downTải về

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS